Koncepcja pracy szkoły

„Wymagajcie  od  siebie, nawet  gdyby  inni  od  Was  nie  wymagali”.  Jan Paweł II

Koncepcja  pracy

Gimnazjum nr 18 z Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Kazimierza  Wielkiego 

w  Częstochowie

       

Celem  nadrzędnym  naszego  Gimnazjum  jest  systematyczne  podnoszenie  jakości  pracy  szkoły, zapewnienie  wysokiego  standardu  usług  edukacyjnych oraz dbałość o bezpieczeństwo uczniów  i ich wychowanie.

Działania  te  stanowią  priorytety  w naszej codziennej  pracy,  wyznaczają  również  kierunki  rozwoju  szkoły  w  przyszłości.  Zamierzenia  te  realizujemy  dzięki  wysoko wykwalifikowanej  kadrze  nauczycieli, stosowaniu  nowatorskich  rozwiązań  metodycznych, stwarzaniu  warunków, aby  nasze  gimnazjum  było  twórcze, otwarte  i przyjazne  uczniowi. Systematycznie dostosowujemy zapisy statutu szkoły, obowiązujące regulaminydo nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych. Opracowaliśmy zasady rekrutacji, zgodnie z którymi przyjmowani są uczniowie do klas pierwszych.

Naszą  ambicją  jest  tworzenie  szkoły  nowoczesnej,  odpowiadającej  na  skomplikowane  wyzwania  współczesnego  świata, pomagającej uczniom zaplanować dalszą karierę zawodową.

W ramach  prowadzonego  doradztwa  zawodowego gimnazjaliści mają szansę odkryć swoje mocne strony i podjąć decyzję o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

Staramy  się  wykształcić  i  wychować  ucznia  wyposażonego  w  rzetelną  wiedzę, potrafiącego wykorzystać posiadane wiadomości do rozwiązywania problemów, społecznie  aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego  na  potrzeby  drugiego  człowieka,  odpowiedzialnego  za  podejmowane  decyzje poprzez kształcenie umiejętności:

-          rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów,

-          myślenia matematycznego i naukowego,

-          obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

-          komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych (zarówno w mowie jak i  piśmie),

-          sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

-          wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

-          rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się

-          pracy zespołowej.

Dbamy o skuteczne nauczanie języków obcych obowiązkowych i dodatkowych, uwzględniając poziom przygotowania uczniów na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

Proponujemy młodzieży udział w fakultetach artystycznych i sportowych, które dają uczniowi możliwość wyboru takiej formy zajęć, która odpowiadałaby jego umiejętnościom i zainteresowaniom.

Ważnym zadaniem naszej szkoły jest edukacja prozdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia.

Podejmujemy  różnorodne  działania  w  sferze  edukacyjnej,  wychowawczej  i opiekuńczej. Zapewniamy  wysoki  poziom  kształcenia. Systematycznie  monitorujemy  postępy  uczniów, od  pierwszego  dnia  nauki  w  szkole, do  opuszczenia  gimnazjum.  Szczegółowo  analizujemy  wyniki  egzaminu  gimnazjalnego  oraz  wskaźniki  EWD. 

W  miarę  potrzeb  opracowujemy  programy  naprawcze  i  doskonalące, które  wdrażamy  i  ewaluujemy. 

Systematycznie  monitorujemy  realizację  zadań  wynikających  z  podstawy  programowej.  Staramy  się  indywidualizować  proces  nauczania, biorąc po uwagę  możliwości  uczniów.  Wspieramy  uczniów  mających  problemy  w  nauce  poprzez  organizację zajęć wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze specjalnym, prowadzenie dodatkowych konsultacji  nauczycieli, rozwijanie  samopomocy  uczniowskiej.  Opracowujemy  indywidualne programy  nauczania, wymagania edukacyjne   i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, wykonujemy  karty  obserwacji  ucznia. 

Organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega w szczególności na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków, rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w nauce, wspieraniu ucznia uzdolnionego, organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej uczymy współdziałania w ramach tworzenia projektów edukacyjnych rozumianych jako zespołowe, planowane działania mające na celu rozwiązanie danego problemu. Grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów daje uczniom szansę rozwinięcia umiejętności planowania,  pracy zadaniowej, współpracy, a także prezentacji, komunikacji oraz samooceny.

Dbamy  o  indywidualny  rozwój  uczniów  zdolnych.  Stworzyliśmy  szeroką  ofertę  zajęć  pozalekcyjnych  (koła  przedmiotowe, zainteresowań), przygotowujemy  uczniów  do  konkursów  na różnych szczeblach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i olimpiad przedmiotowych. Organizujemy  wiele  konkursów  szkolnych i  pozaszkolnych,  stwarzając  młodzieży  możliwości  współzawodnictwa.  W kształceniu ogólnym zwracamy szczególną uwagę na   edukację matematyczną  i przyrodniczą.

Okazją  do  zaprezentowania  talentów  i  zainteresowań  naszych  uczniów,  a  także  promocji są  kolejne edycje  Salonów  Artystycznych .Nagrodą za działania w pracy z uczniem uzdolnionym jest przyznanie nam tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Szkoła podejmuje kroki w celu zapobiegania dyskryminacji.

W sposób  szczególny  troszczymy  się  o  uczniów  niepełnosprawnych.  W naszym gimnazjum funkcjonują klasy  integracyjne, w  których    uczy  się  młodzież o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych, prowadzimy  dla  niej  zajęcia  rewalidacyjne.  Rozwijamy  relacje  współdziałania  i  wzajemnej  pomocy, tolerancji  dla  odmienności, wrażliwości  na  potrzeby  innych. 

Istotnym  celem  naszych  działań  jest  kształcenie  właściwych  postaw  wychowanków. Służą temu wyjazdy edukacyjne do miejsc pamięci narodowej.                                    

W  każdym  roku  po  analizie  działań, na  podstawie  wyciągniętych  wniosków,  opracowujemy  Szkolny  Program  Wychowawczy i  Profilaktyki.  Realizacja  zadań  zawartych  w  tych dokumentach jest  systematyczne  monitorowana, a programy  modyfikowane – w zależności od  potrzeb  i  możliwości  gimnazjum. 

Podejmujemy działania  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  uczniów  na  terenie  szkoły. Dbamy o klimat szkoły, rozwiązujemy sytuacje konfliktowe, przeciwdziałamy agresji i przemocy, przeciwdziałamy wykluczeniu  i uzależnieniom. Promujemy bezpieczeństwo w sieci, przestrzegamy zasad  BHP  i higieny pracy. Jesteśmy  przygotowani do reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Naszych uczniów obowiązuje jednolity strój oraz  zmienne  obuwie. Wprowadzamy  moduły  w  Programie  Profilaktyki, które  zapobiegają  zagrożeniom  i  patologiom. Wprowadzony  monitoring  terenu  szkoły skutecznie  wzmacnia  bezpieczeństwo  uczniów. 

Uczymy  idei  samorządności, staramy  się  mobilizować  uczniów  do  pracy  w  Samorządzie  Szkolnym, wdrażać  do  różnych  działań  społecznych. Uczymy uczniów, że  człowiek  nie żyje dla siebie, ale musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje.

Szkoła  współpracuje  z  wieloma  instytucjami  i  środowiskiem  lokalnym.  Staramy  się  coraz  bardziej  angażować  rodziców  w  sprawy  gimnazjum.  Organizujemy imprezy  i  uroczystości  dla  środowiska  lokalnego. 

Prowadzimy  liczne  działania  promujące, dzięki którym szkoła jest  pozytywnie  postrzegana  w  środowisku. 

Nauczyciele  systematycznie  doskonalą  swoje  umiejętności  zawodowe, uczestniczą  w studiach  podyplomowych, kursach  kwalifikacyjnych, konferencjach, szkoleniach  Rady  Pedagogicznej.  Efektywnie  współpracują w  ramach  zespołów  przedmiotowych, dzieląc  się  wiedzą, doświadczeniem, prowadząc  lekcje  otwarte.

Współpracują również z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji.

Rozwijają kompetencje czytelnicze oraz upowszechniają czytelnictwo wśród młodzieży.

Nauczyciele w swojej pracy zwracają uwagę na edukację medialną, aby przygotować uczniów do właściwego odbioru  i wykorzystania mediów.  

Uczestniczymy  w  ewaluacji  podjętych  przez  szkołę  zadań, monitorujemy stopień realizacji podstawy programowej. Wnioski  wynikające  z  wewnętrznego  nadzoru  pedagogicznego  służą  do  wprowadzania  zmian  w  funkcjonowaniu  szkoły  i  są  wykorzystywane  do  jej rozwoju. 

Modernizujemy  warunki  lokalowe  i wzbogacamy wyposażenie  szkoły  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne.  Pozyskujemy  sponsorów, podejmujemy działania  w ramach  Stowarzyszenia Inicjatyw Szkolnych „Osiemnastka”,  aktywizujemy  środowisko  lokalne. Angażujemy młodzież do udziału w różnorodnych projektach edukacyjnych.

          Realizacja  tych  wszystkich  zadań  gwarantuje  uzyskanie  przez  uczniów szeregu  kompetencji  i umiejętności efektywnego  uczenia  się oraz twórczego  myślenia. Sprzyja rozwojowi  uzdolnień, wdraża  do  samokształcenia  i  przygotowuje do współpracy  w  grupie. 

Absolwent  naszego  gimnazjum  to  wszechstronnie  wykształcony  człowiek, który jest świadomy  praw  i  obowiązków funkcjonujących  w  demokratycznym  społeczeństwie, wrażliwy  na  potrzeby  innych, o wysokiej kulturze osobistej, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały, kreatywny. Podejmuje różnorodne inicjatywy, uczestniczy w kulturze, szanuje tradycję i kulturę własnego oraz innych narodów.
Ma poczucie własnej wartości.